Recepcja pn-pt 8:30 - 22:00          Sala treningowa całodobowo

698 610 064

czynne całą dobę

698 610 064

Siłownia Legionowo

Recepcja pn-pt 8:30 - 22:00  sb-nd 10:00 - 15:00        Sala treningowa całodobowo

Siłownia Legionowo

698 610 064

REGULAMIN

Zasady i warunki naszej działalności. Zapoznaj się z naszym regulaminem, aby mieć pełną wiedzę na temat naszych usług, zasad współpracy oraz obowiązujących warunków korzystania z naszej platformy.

REGULAMIN KLUBU
DOMINATOR

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron "umowy członkowskiej", a także wszystkich innych osób korzystających z usług klubu Dominator.
2.Regulamin znajduje zastosowanie także dla osób korzystających z usług klubu na podstawie zakupu jednorazowych wejściówek do klubu, niebędących członkami klubu.

Członkostwo

1.Członkiem klubu Dominator może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać członkiem klubu za zgodą opiekuna prawnego.
2.Podstawą członkostwa w klubie Dominator jest umowa członkowska oraz respektowanie zasad niniejszego regulaminu.
3.Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług klubu jest karta klubowa (zwana dalej "karnetem").
4.Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim.
5.Członkiem klubu jest osoba, która złożyła zgodnie z prawdą oświadczenia o swoich danych osobowych oraz, że jest dobrego stanu zdrowia, nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń znajdujących się w klubie.
6. Wstęp do klubu następuje po okazaniu ważnej karty członkowskiej w recepcji klubu lub
innego dokumentu tożsamości (w przypadku utraty karty i oczekiwania na nową) na czas korzystania z usług klubu.
7.Członkowie klubu Dominator będą również identyfikowani przy pomocy zdjęcia zrobionego przez obsługę klubu, podczas zakładania karty. Warunkiem uczestnictwa w klubie jest wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia.
8. W celu potwierdzenia tożsamości obsługa klubu może poprosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem.
9.Karta klubowa uprawnia do korzystania ze wszystkich pomieszczeń klubu przeznaczonych do użytku.
10. Członkowstwo w klubie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację i
przetwarzanie wizerunku członka do użytku własnego klubu Dominator, gdyż obiekt jest pod stałym nadzorem kamer.
11.Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy członkowskiej bez podania przyczyny.
12.Opłata za korzystanie z usług klubu jest pobierana "z góry" przed wydaniem karty klubowej. Opłata nie podlega zwrotom ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług klubu Dominator. Opłata nie podlega także zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na ciężkie naruszenie
postanowień regulaminu, w szczególności naruszenia zasad współżycia społecznego
porządku na terenie klubu, wnoszenia, spożywania lub pozostawania pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających oraz nie stosowania się do zaleceń obsługi klubu i zasad
bezpiecznego korzystania z urządzeń do ćwiczeń
13.Członkowie klubu są zobowiązani do nie zakłócania spokoju i porządku w klubie oraz nie
utrudniania innym członkom możliwości korzystania z usług klubu. Członkowie klubu
ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym sie na terenie
klubu a także za szkodę w mieniu klubu.
14. Członkowie klubu są zobowiązani do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
15. Podczas ćwiczeń z wolnymi ciężarami obowiązuje zabezpieczenie ciężaru zaciskami do
tego służącymi oraz asekuracja partnera lub personelu siłowni. Wykonanie ćwiczeń bez
asekuracji i zabezpieczenia oznacza wykonywanie ich na własną odpowiedzialność.
16. Osoba ćwicząca jest odpowiedzialna za powierzony jej sprzęt oraz zobowiązana do
poinformowania o wszelkich nieprawidłowościach.
17.Członkowie klubu zobowiązani są do pozostawienia po sobie ładu, porządku oraz
korzystania z ręcznika w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń.
18.Członek klubu zobowiązany jest po zakończeniu ćwiczenia do odłożenia sprzętu w
przeznaczonym do tego miejscu.
19.W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i strój
sportowy.
20.Klub Dominator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy członków klubu przechowywane
w szafkach oraz innych miejscach na terenie klubu.
21.Rzeczy wartościowe członek klubu wnosi na teren obiektu na własną odpowiedzialność.
Klub nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych należących do członków klubu.

22.W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania i
wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie
nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
23.Członek klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod
adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia
zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu.
24.Klub Dominator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu ćwiczącego
powstały w wyniku:
• stanu zdrowia ćwiczącego (zatajanie prawdy o faktycznym stanie zdrowia)
•używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem
•nieprzestrzegania regulaminów oraz poleceń i wskazówek personelu klubu
25.Na terenie klubu obowiązuje zakaz przebywania małoletnich dzieci.

Postanowienia końcowe
1.Niniejszy regulamin, a także jego zmiany podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie
ich treści w recepcji klubu.
2.W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

Siłownia Legionowo

RECEPCJA:
poniedziałek - piątek: 8:30-22:00
sobota - niedziela: 10:00-15:00

Siłownia Legionowo
Siłownia Legionowo

Parkowa 27A, 05-120 Legionowo

dominatorpolska@wp.pl

GODZINY OTWARCIA:

Siłownia czynna całodobowo (bezobsługowo)

KONTAKT:

698 610 064

SIŁOWNIA LEGIONOWO DOMINATOR